ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره Nilesat 201 در 7 درجه غربی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

پرس تی وی

ندارد

فرکانس : 11823 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 5/6

Frequency : 11823 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 5/6

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

آی فیلم

ندارد

فرکانس : 11747 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا :3/4

Frequency : 11747 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

الکوثر

ندارد

فرکانس : 11392 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا : 3/4

Frequency : 11392 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

العالم

ندارد

فرکانس : 11526 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 27500
نوع کدگذاری : QPSK - DVBS
نرخ تصحیح خطا :3/4

Frequency : 11526 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 27500 KSym/s
MODCOD : DVBS : QPSK
FEC : 3/4