اخبار ماهواره

تغییر مشخصه های ماهواره AM22

مشخصه های فرکانس و نرخ نمونه برداری ماهواره Am22 به صورت ذیل تغییر کرده است: Freq : 12585 Symbol : 30000