اخبار ماهواره

حداقل سایز آنتن مورد نیاز جهت دریافت شبکه های صدا و سیما بر روی ماهواره (بدر 5) ایرانست

قطر دیش های مورد نیاز برای دریافت سیگنال با استاندارد DVBS

قطر دیش های مورد نیاز برای دریافت سیگنال با استاندارد DVBS-2

مطابق تصویر قطر دیش در مناطق مختلف جغرافیایی تغییر می کند.