ماهواره ها و فرکانس شبکه های صدا و سیما

ماهواره Intelsat 902 در 62 درجه شرقی

شبکه های تلویزیونی

شبکه های رادیویی

شبکه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، خبر، آموزش، قرآن، مستند، شما، نمایش،آی فیلم، پرس تی وی، ورزش، کودک و نوجوان، سلامت، تماشا، نسیم، سحر 1و 2، الکوثر، شبکه سوم اچ دی ، امید، سحر اردو، پرس تی وی اچ دی، آی فیلم اچ دی، رادیو نما ایران، رادیو نما جوان، رادیو نما آوا، رادیو نما قرآن، رادیو نما نمایش، رادیو نما تلاوت، رادیو نما پیام، رادیو نما بهاران، رادیو نما صبا، رادیو نما اقتصاد، رادیو نما فرهنگ، رادیو نما گفتگو، رادیو نما تهران، رادیو نما سلامت، رادیو نما ورزش، ایران کالا

ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، صبا، صدای آشنا2،1 و 3 ، ندای اسلام،کتاب، دانش، تلاوت، گفتگو،استودیوی جهانی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 6 و 7،

فرکانس : 11555 مگا هرتز
پلاریزاسیون : افقی
نرخ سمبل : 30000
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 11555 MHz
Polarization : Horizontal
Symbol Rate : 30000 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

خوزستان، لرستان (افلاک)

خوزستان، لرستان

فرکانس : 11019.5 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 3200
نوع کدگذاری : 8 PSK - DVBS 2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 11019.5 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3200 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

کرمانشاه، کردستان، ایلام

کرمانشاه، کردستان، ایلام

فرکانس : 11002 مگا هرتز
پلاریزاسیون :عمودی
نرخ سمبل : 3500
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 11002 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

فارس، دنا، بوشهر

فارس ، دنا، بوشهر

فرکانس : 11023 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 3500
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 11023 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

طبرستان، گلستان

طبرستان، گلستان

فرکانس : 11005.5 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 2300
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 11005.5 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 2300 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

آذربایجان غربی

آذربایجان غربی

فرکانس : 10999 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 1500
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 10999 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 1500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی

خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی

فرکانس : 11030 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 3500
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 11030 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

اصفهان

اصفهان

فرکانس : 10997 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 1520
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 10997 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 1520 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

سمنان

سمنان

فرکانس : 10991 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 1580
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 10991 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 1580 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

سهند، سبلان

سهند، سبلان

فرکانس : 11026.5 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 2300
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 11026.5 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 2300 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

هامون، کرمان، خلیج فارس

هامون، کرمان، خلیج فارس

فرکانس : 11009 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 3500
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 11009 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

تابان

تابان

فرکانس : 10989 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 1600
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 10989 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 1600 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

اشراق

اشراق

فرکانس : 10993 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 1560
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 10993 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 1560 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

جهانبین

جهانبین

فرکانس : 10995 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 1540
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا :Auto

Frequency : 10995 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 1540 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

نور، مرکزی، همدان

نور، مرکزی، همدان

فرکانس : 11016 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 3500
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 11016 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3500 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto

شبکه های تلویزیونی استانی

شبکه های رادیوی استانی

قزوین، باران

قزوین، باران

فرکانس : 11012.5 مگا هرتز
پلاریزاسیون : عمودی
نرخ سمبل : 3200
نوع کدگذاری : 8PSK - DVBS2
نرخ تصحیح خطا : Auto

Frequency : 11012.5 MHz
Polarization : Vertical
Symbol Rate : 3200 KSym/s
MODCOD : DVBS2 : 8PSK
FEC : Auto