ارتباط با اداره کل ارتباطات ماهواره ای

ارتباط با اداره کل ارتباطات ماهواره ای

                                      پوشش ماهواره های صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهان

شماتیک کلی و چشم انداز چگونگی پوشش شبکه های مختلف جمهوری اسلامی ایران در نقشه پیوست مشخص شده است که به تفکیک در ادامه توضیح درباره هر یک از آنها داده خواهد شد.
الف ) اروپا و خاورمیانه
پوشش عمده بر روی این منطقه توسط ماهواره هات برد تامین شده است که این ماهواره علاوه بر اروپا و خاورمیانه پوشش خوبی نیز در منطقه آسیای میانه و قفقاز دارا می باشد.حساسیت دیگر این ماهواره ، منبع سیگنال بودن آن برای ماهواره عرب ست و آسیاست و نایل ست می باشد.پوشش تکمیلی دنیای عرب زبان را ماهواره های عرب ست و نایل ست در این منطقه ایجاد می کنند.
کانالهای موجود در این مناطق دو شبکه جام جم - شبکه خبر – شبکه العالم و دو شبکه سحر 1و2 میباشد.
ب ) شبه قاره هند – خاور دور در استرالیا و نیوزلند
در حال حاضر این مناطق توسط ماهواره آسیاست در باند C پوشش داده شده اند. در حال حاضر این مناطق تحت پوشش شبکه ای العالم و جام جم3 می باشند.
ج ) آفریقا
در حال حاضر پوشش مناسبی بر روی شمال آفریقا توسط دو ماهواره عرب ست و نایل ست وجود دارد و این مناطق تحت پوشش شبکه های العالم و سحر 1 می باشند.
د) آمریکای شمالی و جنوبی
پوشش آمریکای شمالی توسط ماهواره تله استار 5 با نام جدید INTELSAT AMERICA 5 تامین شده است و آمریکای جنوبی و بخشی از آمریکای شمالی نیز تحت پوشش ماهواره تله استار 12 می باشد. بدین ترتیب آمریکای شمالی و جنوبی تقریباً بطور کامل پوشش داده شده اند.