شبکه اول

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

شبکه دوم

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

شبکه سوم

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

شبکه چهارم

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

شبکه پنجم

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

شبکه خبر

ماهواره های ارسال کننده

Hotbird 13 - 13 E

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ادامه دارد ...

شبکه خبر

ماهواره های ارسال کننده

ST2 - 88 E

Galaxy 19 - 97 W

شبکه آموزش

ماهواره های ارسال کننده

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

Arabsat 5C - 20 E

ST2 - 88 E

شبکه قرآن

ماهواره های ارسال کننده

Hotbird 13 - 13 E

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

شبکه مستند

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

شبکه شما

ماهواره های ارسال کننده

Hotbird 13 - 13 E

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

شبکه بازار

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

شبکه نمایش

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

جام جم 1

ماهواره های ارسال کننده

Hotbird 13 - 13 E

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

جام جم 2

ماهواره های ارسال کننده

Hotbird 13 - 13 E

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

ادامه دارد ...

جام جم 2

ماهواره های ارسال کننده

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

Galaxy 19 - 97 W

جام جم 3

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

Optus D2 - 152 E

ای فیلم

ماهواره های ارسال کننده

Eutelsat 3D - 3E

Hotbird 13 - 13 E

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

ادامه دارد ...

ای فیلم

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 4 - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

ادامه دارد ...

ای فیلم

ماهواره های ارسال کننده

Eutelsat 8WestC-8 W

Express AM44 - 11 W

Galaxy - 97 W

ای فیلم انگلیسی

ماهواره های ارسال کننده

Optus D2 - 152 E

Eutelsat 3D - 3 E

Thaicom 5 - 78.5 E

Hotbird 13 - 13 E

ادامه دارد ...

ای فیلم انگلیسی

ماهواره های ارسال کننده

Intelsat 20 - 68.5 E

Paksat 1R - 38 E

Galaxy - 97 W

ادامه دارد ...

ای فیلم انگلیسی

ماهواره های ارسال کننده

Express AM44 - 11 W

Arabsat 4 - 26 E

Eutelsat 8WestC 8 W

پرس تی وی

ماهواره های ارسال کننده

Optus D2 - 152 E

Hotbird 13 - 13 E

Eutelsat 3D - 3 E

Iransat - 26 E

ادامه دارد ...

پرس تی وی

ماهواره های ارسال کننده

ST2 - 88 E

Arabsat 5C - 20 E

Nilesat 201 - 7 W

Hellas sat2 - 39 E

ادامه دارد ...

پرس تی وی

ماهواره های ارسال کننده

Paksat 1R - 38 E

Thaicom 5 - 78.5 E

Express AM44 - 11 W

ادامه دارد ...

پرس تی وی

ماهواره های ارسال کننده

Intelsat 902 - 62 E

Galaxy 19 - 97 W

Arabsat 4 - 26 E

شبکه پویا

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

العالم

ماهواره های ارسال کننده

Hotbird 13 - 13 E

eutelsat 25B - 25.5 E

Express AM22 - 53 E

ادامه دارد ...

العالم

ماهواره های ارسال کننده

Eutelsat 7WestA-7 W

Eutelsat 8WestC-8 W

Galaxy 19 - 97 W

سحر 1

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Hotbird 13 - 13 E

ادامه دارد ...

سحر 1

ماهواره های ارسال کننده

Eutelsat 3D - 3 E

Nilsat 102 - 7 W

Intelsat 902 - 62 E

سحر 2

ماهواره های ارسال کننده

Hotbird 13 - 13 E

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Paksat 1R - 38 E

ادامه دارد ...

سحر 2

ماهواره های ارسال کننده

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

Nilsat 102 - 7 W

الکوثر

ماهواره های ارسال کننده

Hotbird 13 - 13 E

Arabsat 5C - 20 E

eutelsat 25B - 25.5 E

Iransat - 26 E

ادامه دارد ...

الکوثر

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat6 - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

Eutelsat 7WestA-7 W

Galaxy 19 - 97 W

هیسپن

ماهواره های ارسال کننده

Hispasat 1E - 11 W

Express AM44 - 11 W

Eutelsat 7WestA-7 W

ادامه دارد ...

هیسپن

ماهواره های ارسال کننده

Telstar 12 - 15 W

SES 6 - 40.5 W

Arabsat 4 - 26 E

شبکه ورزش

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

شبکه سلامت

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E

شبکه تماشا

ماهواره های ارسال کننده

Arabsat 5C - 20 E

Iransat - 26 E

Intelsat 902 - 62 E

ST2 - 88 E